Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi, personalizować reklamy i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.

Regulamin Sklepu internetowego

§1 Informacje ogólne

 1. Internetowy JAREMAT , funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.Jaremat.pl prowadzony jest przez sprzedawcę: Jaremat Jarosław Kopik z siedzibą w Warszawie, ul.Wł. Broniewskiego 97/157, kod: 01-876, NIP: 118-010-96-89 ; REGON: 011202011. Sprzedawca w dalszej części Regulaminu określany będzie jako: „Jaremat”, „Sklep internetowy” lub „Sklep”.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych w witrynie www.jaremat.pl za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. Kupujący nie jest zobligowany do skorzystania z kosztu transportu. Możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu , który nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi kosztami

 5. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

§2 Zamówienie

 1. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (prawnego opiekuna) na zawarcie umowy. Zgoda ta powinna być wykazana w momencie złożenia zamówienia.

 2. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep internetowy magazynu).

 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu. Jednocześnie Sklep albo potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w całości, albo informuje Klienta o wystąpieniu przeszkód, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. E-mail potwierdzający złożenie zamówienia zawiera w swojej treści również przekierowanie do wzoru formularza odstąpienia od umowy zgodnego z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827). W takim przypadku Sklep czeka na decyzję Klienta co do sposobu realizacji zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania informacji przez Sklep uważa się za anulowanie zamówienia w całości.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania 
  i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

 7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć przesłanie zamówienia poprzez system teleinformatyczny strony www.Jaremat.pl

 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu.

 9. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany wraz z dokumentem sprzedaży (fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia).

§3 Płatności

 1. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem lub gotówką przy dostawie lub odbiorze osobistym.

 2. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem bankowy lub przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 Należność w formie płatności przy odbiorze należy regulować gotówką w punkcie odbioru

 3. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto.

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie, chyba że na stronie internetowej Sklepu lub w niniejszym Regulaminie podano osobny, wydłużony termin realizacji zamówienia.

 2. W przypadku wybrania przez Klienta opcji: odbiór osobisty, klient zobowiązany jest do kontaktu z biurem Jaremat pod numerem telefonu 601 838 977 lub biuro@jaremat.pl w celu umówienia szczegółów odbioru zanim produkty zostaną przygotowane do odbioru.

 3. Czas realizacji zamówienia może się nadto wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go. O fakcie tym jednak Klient jest uprzednio informowany, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji.

 4. Chwilą realizacji zamówienia przez Sklep internetowy jest dzień nadania przesyłki przez firmę kurierską lub dzień odbioru osobistego.

§ 5. Warunki dostawy

 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub odbiór osobisty po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym.

 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6. Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionego towaru

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od

 2. dnia wydania towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia skierowanego do Sklepu. Oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2

 3. do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) jest dostępne poprzez przekierowanie umieszczone w wiadomości elektronicznej przekierowanie. Niemniej każde oświadczenie zgodne z ustawowym wzorem będzie akceptowane przez Sklep. W przypadku skorzystania z opisanego w ustępie poprzednim prawa odstąpienia, Klient składając oświadczenie jest jednocześnie zobowiązany do zwrotu towaru poprzez odesłanie go na adres 05-800 Pruszków, ul. Jasminowa 2. Do przesyłki, oprócz oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy dołączyć numer konta, na jaki Sklep ma dokonać zwrotu płatności. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 4. W przypadku skorzystania z opisanego w ustępie 1 prawa odstąpienia, Klient ma obowiązek przesłać zwracaną Sklepowi rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Zwracany w powyższym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił śladów używania wykraczających poza niezbędne sprawdzenie funkcjonalności zakupionych przedmiotów.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru do Klienta, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 38 ust. 5 opisanej powyżej w ust 1. ustawy, m.in. co do świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

§7. Postępowanie reklamacyjne; Odpowiedzialność Sklepu jako sprzedawcy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) wobec,

 2. Klientów będących konsumentami Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.

 3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie na adres 05-800 Pruszków, ul.Jaśminowa 2 towaru wraz z dowodem zakupu oraz pismem zawierającym przynajmniej: dane Klienta (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), nazwę towaru, numer zamówienia, opis usterki, datę pojawienia się usterki, żądanie Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni.

 5. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sklepu wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny brutto towaru.

§8. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 2. kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) . Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sklep internetowy z Klientami umów na odległość. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.Jaremat.pl. Regulamin może ulec zmianie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  Jaremat Jarosław Kopik ul. Broniewskiego 97/157, 01-876 Warszawa , NIP: 118-010-96-89 ; REGON: 011202011 informuje, iż jest administratorem podanych przez Klienta w zamówieniu danych osobowych. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację umowy.

 6. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży konsumenckiej zgodnie z brzmieniem przepisów zmieniających ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) zawartych w art. 44 p. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w brzmieniu: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”